තාත්තගෙන් පුතාට යන දේශපාලනය අපි ළඟ නෑ කිව් සජිත්ගේ; සමගි තරුණ බලකායේ ලොක්කෝ දේශපාලක පුත්-දූවරු!

විවිධ හේතු මත පිල් මාරු කිරීම් සිදුවුවත් තමා විවිධ පාර්ශ්ව සමග ගිවිසුම් ඇති කරගන්නේ ජනතාවට සේවය කිරීමේ පොරොන්දුව...

Get informed, stay connected.

Info Sri Lanka (www.infosrilanka.lk) is Sri Lankan latest news, entertainment, political, world and sport website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from Sri Lanka. Our mission is to makes a positive difference in people’s lives. We also aim to promote simple and accurate information and news to the public, promoting awareness of complex events.
Contact us: [email protected]

Info Sri Lanka News | www.infosrilanka.lk
Skip to content